Glac síntiús trí PayPal

Is féidir síntiús a ghlacadh linn trí úsáid a bhaint as Paypal
close

Cláraigh lenár nuachtlitir

Cláraigh dár nuachtlitir

close

Mol dailwatch.ie le do líonra sóisialta

close

Is féidir síntiús a ghlacadh linn trí úsáid a bhaint as Paypal

Cláraigh dár nuachtlitir

Mol dailwatch.ie do do líonra sóisialta

Coistí

An Coiste um Chuntais Phoiblí

Freagrach as scrúdú agus tuairisciú a dhéanamh ar thuarascálacha an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar chaiteachas na Ranna. Measann an Coiste freisin a gcuid scrúduithe ar nósanna imeachta agus ar chleachtais na Ranna chun a chinntiú go bhfuil siad ag feidhmiú ar an mbonn is éifeachtaí agus is féidir leo. Feidhmíonn an Coiste go praiticiúil mar fhoras faire ar chaiteachas poiblí, trí mheastóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a ndéanann gníomhaireachtaí Rialtais bainistiú ar a gcuid airgeadais.

Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú

Breithníonn obair na Roinne Airgeadais agus na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Fochoiste um Oideachas agus Scileanna

Scrúdaíonn reachtaíocht agus meastacháin ón Roinn Oideachais

Sláinte

Scrúdaíonn reachtaíocht agus meastacháin ón Roinn Sláinte

An Comhchoiste um Fhiontar, Post agus Nuálaíocht

Freagrach as cur le beartas agus reachtaíocht a bhaineann le cruthú agus coinneáil post. Chomh maith leis sin, breithníonn freisin fiontair nuálacha agus déanann scrúdú ar réitigh chruthaitheacha ar an dífhostaíocht agus ar théarnamh eacnamaíochta na tíre.

An Comhchoiste Talmhaíochta, Bia agus na Mara

Feidhmíonn mar abhcóide d´earnáil láidir agraibhia laistigh dár gcóras polaitiúil. Déanann scrúdú ar pholasaí i réimsí a bhaineann le leas ainmhithe, lipéadú bia agus tionchar an athraithe aeráide ar an tionscal talmhaíochta. Tá an Coiste ag ullmhú faoi láthair do sheal na hÉireann i ról Uachtaránacht an AE i mí Eanáir 2013 trí phlé a dhéanamh ar Chomhbheartas Talmhaíochta an AE agus ar Chomhbheartas Iascaigh an AE.

An Comhchoiste um Chomhshaol, Cultúr, Iompar, agus an Ghaeltacht

Tá sainchúram an-leathan ag an gCoiste seo agus déanann sé moltaí maidir le raon leathan saincheisteanna, idir fhorbairt réigiúnach is chosaint an chomhshaoil.

An Comhchoiste um Iompar agus Cumarsáid

Freagrach as raon leathan de cheisteanna a bhaineann leis an Roinn Turasóireachta Iompair, agus Spóirt agus an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus le beartas an AE sna réimsí seo. Measann an Coiste raon leathan ábhar ó idir fhoinsí fuinnimh in-athnuaite is choinneáil líonra oifigí an phoist.

An Comhchoiste um Dlí agus Ceart, Comhionannas agus Cosaint

Éascaíonn cumarsáid idirpháirtí maidir le saincheisteanna cosúil le ceartas, slándáil, inimirce agus cosaint agus déanann athbhreithniú ar reachtaíocht agus ar bheartas sna réimsí seo. Scrúdaíonn an Coiste freisin ábhair spéise sna réimsí seo agus cuireann moltaí faoi bhráid an Rialtais.

An Comhchoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Trádála

Freagrach as cur chun cinn a dhéanamh ar thosaíochtaí beartais eachtraigh na hÉireann – ina measc sin tá AE láidir agus cearta an duine a chur chun cinn. Molann an Comhchoiste freisin bealaí chun trádáil a chur chun cinn i margaí nua agus margaí atá ann cheana féin agus tuairiscíonn ar bhealaí inar féidir Éire a bheith in ceann scríbe don infheistíocht choigríche dhíreach

An Comhchoiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh

Freagrach as grinnscrúdú a dhéanamh ar thionscnaimh an AE agus conas a théann siad i gcion ar Éirinn. Déanann an Coiste monatóireacht freisin ar threo straitéiseach agus polaitiúil an Aontais ina iomláine.

Pages