Glac síntiús trí PayPal

Is féidir síntiús a ghlacadh linn trí úsáid a bhaint as Paypal
close

Cláraigh lenár nuachtlitir

Cláraigh dár nuachtlitir

close

Mol dailwatch.ie le do líonra sóisialta

close

Is féidir síntiús a ghlacadh linn trí úsáid a bhaint as Paypal

Cláraigh dár nuachtlitir

Mol dailwatch.ie do do líonra sóisialta

Cód Iompraíochta

Le dailwatch.ie tá sé beartaithe éascú a dhéanamh ar chumarsáid neamhpháirtíneach, neamhchlaonta idir shaoránaigh indibhidiúla agus iadsan atá ag lorg go dtoghfaí iad. Tá feidhm ag na coinníollacha seo a leanas i gcás na saoránach a chuireann ceist, agus na n-iarrthóirí nó na n-ionadaithe tofa a thugann freagra ar an gceist sin.
Déanann foireann measraitheoirí gach ceist agus freagra a fhaightear trí Dailwatch.ie a léamh. Ar an gcoinníoll nach sáraíonn siad an cód seo, ceadaítear iad. Caithfidh na ceistitheoirí a n-ainmneacha iomlána a thabhairt chomh maith le seoladh bailí ríomhphoist.

I gcás go ndéanann duine an Cód a shárú arís is arís eile, forchoimeádann an fhoireann bainistíochta an ceart – tar éis dul i gcomhairle leis an mBord Iontaobhaithe – an duine agus/nó an páirtí polaitiúil (grúpáil pholaitiúil) sin a eisiamh ón suíomh gréasáin. Forchoimeádaimid an ceart freisin imeachtaí dlí a thionscnamh.

Measfar iad seo a leanas, go háirithe, a bheith ina sárú ar na gCód agus ní cheadófar iad:

  • Ceisteanna atá ciníoch, gnéasaíoch nó gríosaitheach nó a thugann drochmheas do nó a dhéanan scigmhagadh ar íobartaigh an ollsmachtachais, an leithcheala nó na géarleanúna.
  • Ceisteanna ina bhfuil an fhoclaíocht maslach, ionsaitheach nó dídhaonnaitheach
  • Ceisteanna a chuireann isteach ar shaol pearsanta na duine
  • Ceisteanna atá cosanta ag rúndacht ghairmiúil
  • Ráitis nach ceisteanna iad nó nach lorgaíonn soiléiriú maidir le seasamh duine, agus nach bhfuil i gceist leo ach tuairimí a chur in iúl
  • Turscar
  • Lion díréireach ceisteanna in aghaidh an cheistitheora/an iarrthóra/an ionadaí thofa
  • Roinnt ceisteanna forlíontacha (de ghnáth breis is ceann amháin)
  • Ceisteanna ó dhaoine atá ag obair leis an iarrthóir, leis an ionadaí tofa, leis hoifig páirtí nó le grúpa polaitiúil, agus ceisteanna ón seolaí féin
  • Ceisteanna a chuirtear ag úsáid ainm bréige nó seoladh ríomhphoist bréige

Tabharfar fógra do gach iarrthóir agus ceistitheoir maidir leis na ceisteanna uile a dhiúltaítear. Ní chuirfear ceisteanna gan ainm ag gabháil leo ar aghaidh chuig an seolaí.
Ní ceadmhach do bhaill den fhoireann measraitheoirí ceisteanna a chur.
D’fhonn a chinntiú go bhfuil dailwatch.ie inléite agus inrochtana d’úsáideoirí, níor chóir do cheisteanna 2000 carachtar a shárú.